top of page

GDPR

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan Heidi Brund Laursen, naturterapeut og livsvejleder i Global Mind, håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Heidi Brund Laursen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Global Mind har modtaget om dig som klient.

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)).

Dataansvarligs kontaktoplysninger

Navn: Heidi Brund Laursen

Adresse: Gungdyvej 66, Edslev, 8362 Hørning

SE-nr.: 4172 5427

Telefon: 2637 1535

Mail: kontakt@globalmind.dk

Indsamling af personoplysninger

Naturterapeut og  livsvejleder, Heidi Brund Laursen, indsamler følgende oplysninger om dig som klient:

  • Navn

  • E-mail

  • Telefonnummer
     

Formål med at indsamle personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger har som formål, at Heidi Brund Laursen kan levere dig som klient en ydelse i form af vejledning eller behandling.

Indsamlingen af personoplysninger har ligeledes som formål at Global Mind kan fakturere dig for ydelsen.

Retsgrundlag for behandlingen

Dine oplysninger i forhold til behandling sker jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (indgåelse af en kontrakt).

Tidsperiode for behandling

Dine oplysninger opbevares så længe de tjener det formål, hvortil de blev indhentet. Efter endt forløb opbevares din journal i 5 år jf. Styrelsen for Patientsikkerheds regler omkring journalopbevaring.

Oplysninger ift. fakturering bliver opbevaret i 5 år plus indeværende kalenderår jf. Bogføringslovens § 10.

Videregivelse af oplysninger

Jf. Persondataforordningens artikel 13, stk. 1, litra e, har du ret til at vide hvem naturterapeut og livsvejleder, Heidi Brund Laursen, videregiver dine oplysninger til:

Dine oplysninger bliver skrevet i en elektronisk journal, hvortil kun Heidi Brund Laursen har adgang.

Dine oplysninger kan kun blive videregivet til andre, fx din læge eller dit forsikringsselskab, med dit samtykke. Jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person har du rettigheder, som naturterapeut og livsvejleder Heidi Brund Laursen naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningens artikel 15 har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Global Mind har registreret om dig. Du har ret til at kende formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Global Mind har registreret om dig, uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningens artikel 16.

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningens artikel 17 har du ret til at få slettet de personoplysninger, Global Mind har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningens artikel 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes, når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningens artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte Heidi på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

Sikkerhed

Heidi Brund Laursen har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt imod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun Heidi Brund Laursen har adgang til oplysningerne.

KONTAKT GLOBAL MIND

Klageinstans

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Global Minds behandling af dine personoplysninger. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside.

bottom of page